en fr
universul juridic magazin
Indexari internationale
CEEOL HeinOnline
Newsletter
Vreti sa fiţi la curent cu promoţiile Editurii Universul Juridic? Scrieţi mai jos adresa dvs. de email.
Aboneaza


Universul Juridic magazin

Reguli privind efectuarea de cãtre executorul judecãtoresc a actelor de executare silitã, potrivit noului cod de procedurã civilã

Caracterul de constrângere a mãsurilor de executare silitã ºi împrejurarea cã ele pot uneori sã creeze îndatoriri pentru terþe persoane impun ca faza de urmãrire silitã sã fie guvernatã de câteva principii ºi reguli a cãror respectare este asiguratã de executorul judecãtoresc, organul cu plenitudine de competenþã, potrivit Noului Cod de procedurã civilã în aducerea la îndeplinire a oricãrui titlu executoriu, cu excepþia celor menþionate de art. 614.

În îndeplinirea atribuþiilor ºi îndatoririlor sale legate de punerea în executare a titlurilor executorii, executorul judecãtoresc va întocmi încheieri, procese-verbale ºi alte acte de procedurã cu formele ºi în termenele prevãzute de lege.

Noul Cod de procedurã civilã prevede cã, înainte de a trece la executarea silitã a bunurilor debitorului, exe¬cu¬torul judecãtoresc este obligat sã-i facã acestuia o încunoºtiinþare despre declanºarea executãrii. Aceastã înºtiinþare poartã denumirea de somaþie. Una din cerinþele prevãzutã de lege pentru pornirea executãrii silite se referã la caracterul exigibil al creanþei, adicã la caracterul ei actual, termenul stipulat pentru platã fiind împlinit.

În cazurile prevãzute de lege, precum ºi când executorul judecãtoresc considerã necesar, organele de poliþie, jandarmerie sau alþi agenþi ai forþei publice, dupã caz, sunt obligaþi sã sprijine îndeplinirea promptã ºi efectivã a tuturor actelor de executare silitã, fãrã a condiþiona îndeplinirea acestei obligaþii de plata unor sume de bani sau de efectuarea unei alte contraprestaþii.
Executarea silitã se efectueazã, dupã caz, la locul unde debitorul realizeazã venituri sau la locul unde se gãsesc alte venituri ori bunuri ale sale supuse urmãririi, dacã legea nu dispune altfel.
Niciun act de executare nu se va putea face înainte de ora 6,00 ºi nici dupã ora 20,00.